Regulamin

REGULAMIN z dn. 01.01.2020

§1

 1. Firma CMS Reklama Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Macedońska 6/54, przyjmuje zlecenia na wykonanie usług, po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem,
  2. w przypadku pierwszego zlecenia – po opłaceniu faktury pro-forma,
  3. dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zleconych prac, których zapewnienie stanowi obowiązek Zleceniodawcy, w odpowiedniej formie i w uzgodnionym terminie,
  4. niezalegania z płatnościami wobec CMS Reklama Sp. z o.o lub w przypadku istnienia zaległości płatniczych – po otrzymaniu zgody właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.
 2. Zlecenia składane są przez Zleceniodawcę lub przez jego pełnomocnika poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub zamawiane na stronie internetowej https://cmsreklama.pl
 3. Zlecenia uważa się za przyjęte z chwilą zrealizowania przez Zleceniodawcę warunków określonych w ust. 1. Każde zamówienie jest potwierdzane przez CMS Reklama Sp. z o.o. w formie pisemnej w postaci zwrotnego email. CMS Reklama Sp. z o.o. może przyjąć zlecenie pomimo niespełnienia przez Zleceniodawcę powyższych warunków, o ile wyraźnie pisemnie to potwierdzi.
 4. Termin realizacji jest liczony od dnia złożenia i przejęcia zamówienia o ile nastąpiło to do godz. 11:00. W przypadku złożenia i przyjęcia zamówienia po godz. 11:00, termin realizacji jest liczony od dnia następnego.
 5. Jeśli zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy, aby kolorystyka wykonywanych wydruków była zgodna z jego wymogami zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć lub zamówić wydruk próbny, do którego zleceniobiorca jest zobligowany się dostosować.

§2

 1. Ceny i termin wykonania usługi są określane indywidualnie, po zapoznaniu się z treścią zlecenia, na podstawie aktualnego cennika CMS Reklama Sp. z o.o., w zależności od rodzaju zleconych prac i stopnia ich trudności i łącznej wielkości zamówienia.
 2. W przypadku zamówień nie przekraczających 1m2, klienta obowiązuje opłata minimalna za 1m2 wg cennika podstawowego.
 3. Firma CMS Reklama Sp. z o.o w wyjątkowych sytuacjach związanych z np. związanych z awarią parku maszynowego lub z przyczyn niezależnych może przesunąć termin realizacji zlecenia informując o tym zleceniodawcę za pomocą poczty email. Zleceniodawca zobowiązuje się za pośrednictwem poczty email do udzielenia odpowiedzi, czy akceptuje nowy termin wykonania usługi i czy w związku z opóźnieniem akceptuje nowy termin realizacji. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch godzin uważane będzie za potwierdzenie nowego terminu realizacji

§3

 1. Termin realizacji zleceń jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.
 2. Odbiór wykonanej pracy następuje w siedzibie Firma CMS Reklama Sp. z o.o lub w innym miejscu za zgodą obu stron, w ustalonym terminie poprzez spełnienie przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. potwierdzenia odbioru pracy poprzez złożenie podpisu na dokumencie odbioru przez osobę upoważnioną,
  2. dokonania zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub otrzymania faktury przelewowej z terminem płatności na złożone wcześniej zamówienie.
 3. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę wykonywanej usługi, praca może zostać wysłana poprzez firmę kurierską, bądź pocztą na koszt odbiorcy. W takim przypadku moment przekazania przesyłki przedstawicielowi firmy kurierskiej lub poczcie, traktuje się jako termin zrealizowania usługi. Pracę traktuje się jako odebraną przez Zleceniodawcę w terminie, ze wszystkimi konsekwencjami odbioru pracy określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności dotyczącymi obowiązku wniesienia płatności przez Zleceniodawcę.
 4. Firma CMS Reklama Sp. z o.o ma prawo wstrzymać wydanie pracy w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Zleceniodawcy, również z tytułów innych zleceń, do czasu ich zapłaty, co nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty za wstrzymane zlecenie.
 5. Odbiór zleconych prac oraz zapłata dokonywana jest w siedzibie CMS Reklama Sp. z o.o lub w indywidualnie ustalonym miejscu i terminie za obopólną zgodą stron.

§4

 1. Za wykonanie usługi Firma CMS Reklama Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT w dniu przyjęcia zlecenia, nie później jednak niż w dniu odbioru pracy lub po wykonaniu zlecenia w całości lub w części, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. Zleceniodawca akceptując postanowienia tego regulaminu upoważnia Firma CMS Reklama Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy oraz do wysłania faktury w wersji elektronicznej za pomocą poczty email.
 2. Zleceniodawca, dla którego cena wykonania usługi przekracza równowartość 500zł netto może zostać poproszony o wpłacenie przedpłaty, która staje się jednym z warunków uruchomienia realizacji zlecenia. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.
 3. Przedpłata może zostać zrealizowana na postawie faktury Pro-Forma lub Zaliczkowej
 4. Zapłata dokonywana jest przez Zleceniodawcę:
  1. gotówką przy odbiorze zlecenia,
  2. kartą płatniczą bądź kredytową,
  3. przelewem – w przypadku uwidocznienia takiego sposobu płatności na fakturze VAT. Zapłata przelewem dokonywana jest na konto CMS Reklama Sp. z o.o, którego dane uwidoczniono na fakturze sprzedaży.
  4. do chwili zapłaty, CMS Reklama Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własnościowe do wykonanej usługi bądż rzeczy
 5. Nieodebranie pracy w terminie 7 dni od ustalonego terminu wykonania usługi lub odebranie bez podpisu na dokumencie odbioru uważane jest za zrzeczenie się wszelkich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do CMS Reklama Sp. z o.o.
 6. Rozliczanie nadpłat:
  1. W przypadku dokonania nadpłaty, środki z niej zostaną przeznaczone na pokrycie kolejnych realizacji.
  2. Jeśli w okresie 12 miesięcy od ostatniego zlecenia, nie zostanie złożone kolejne zamówienia na realizację, środki z ewentualnych nadpłat zostają zwrócone na konto zleceniodawcy.
  3. Jeśli z jakiś powodów konto zleceniodawcy z którego została dokonana nadpłata jest nieaktywne, środki po w/w okresie zostaną przekazane do Depozytu Sądowego.

§5

 1. Właścicielem serwisu internetowego oraz domeny www.cmsreklama.pl jest Firma CMS Reklama Sp. z o.o
 2. Korzystanie z serwisu online pod adresem www.cmsreklama.pl oraz składanie zamówień poprzez system poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zasady w nim zawarte i akceptuję ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz RODO.
 3. Firma CMS Reklama Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji o kliencie i jego zamówieniach wprowadzonych od momentu pierwszego zamówienia co jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.
 4. Strona internetowa, zwana również serwisem internetowym www.cmsreklama.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.cmsreklama.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy CMS Reklama Sp. z o.o. Wszystkie logotypy, skrypty, kody źródłowe, projekty graficzne, filmy, teksty, nazwy własne, formularze, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu CMS Reklama Sp. z o.o. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze CMS Reklama Sp. z o.o. bez zgody właściciela jest zabronione.

§6

 1. Reklamacji podlegają usługi wykonane bezpośrednio przez CMS Reklama Sp. z o.o. .
 2. Usługi wykonane w CMS Reklama Sp. z o.o. podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy prac, przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom.
 3. W przypadku, gdy jakość dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału nie odpowiada właściwym wymogom stawianym przez CMS Reklama Sp. z o.o., CMS Reklama Sp. z o.o. ma prawo odmówić wykonania zlecenia. CMS Reklama Sp. z o.o. może jednak przyjąć zlecenie do realizacji, o ile Zleceniodawca pomimo ostrzeżeń przez CMS Reklama Sp. z o.o. oświadczy, że zlecenie ma być wykonane na jego ryzyko. W takiej sytuacji Zleceniodawcy nie przysługują wobec CMS Reklama Sp. z o.o. jakiekolwiek roszczenia o niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 4. Uszkodzenia powierzonego materiału wynikające z awarii sprzętu, zaników zasilania, wadliwego materiału itp., nie podlegają reklamacji, a zlecający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wynikajcie z tego straty przyjmuje na siebie i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń rzeczowych jak i finansowych.
 5. W przypadku zlecenia druku na materiale powierzonym Zleceniodawca zrzeka się prawa do jakiekolwiek reklamacji dotyczącej jakości i trwałości druku.
 6. Reklamacja może zostać przyjęta po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedzimy CMS Reklama Sp. z o.o.,
  2. złożenia pisemnej reklamacji w przewidzianym terminie.
 7. Reklamację dotyczącą wad wykonanej pracy, należy zgłosić niezwłocznie przy odbiorze pracy, powstrzymując się od jej odbioru. Reklamację wad niewidocznych należy zgłosić w terminie 3 dni od dokonania odbioru pracy.
 8. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w wyżej wymienionych terminach, prawo Zleceniodawcy do zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń wygasa.
 9. W przypadku wykończeń niestandardowych, np. oczkowanie w odległości innej niż standardowa (50cm), innego podziału na bryty niż standardowy, innego prześwitu tunelu, innej szerokości zgrzewu itp. wszystkie informacje muszą znaleźć się w dodatkowych uwagach dotyczących zamówienia. W innym wypadku wydruki są wykonywane w standardowy sposób i roszczenia z tego tytułu nie mogą być powodem reklamacji.
 10. Reklamację zgłoszoną przy odbiorze pracy lub reklamację dotyczącą wad niewidocznych rozpatruje osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie reklamacji w CMS Reklama Sp. z o.o. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez tę osobę, Zleceniodawca może w terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia reklamacji, złożyć ponownie pisemną reklamację na adres siedziby CMS Reklama Sp. z o.o. Zasadność reklamacji rozstrzyga właściciel lub osoby decyzyjne przedsiębiorstwa w terminie 7 dni.
 11. W przypadku uznania reklamacji, CMS Reklama Sp. z o.o. wykona usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją, niezwłocznie po pisemnym rozpatrzeniu reklamacji. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do CMS Reklama Sp. z o.o.
 12. Po wyczerpaniu trybu składania reklamacji określonego w ust. 1 i 2, Zleceniodawca może odwołać się do sądu.
 13. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem i kartami charakterystyki materiału.
 14. Uszkodzenia przesyłki należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół powstałej szkody w obecności doręczyciela. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji CMS Reklama Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 3 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
 15. Opóźnienia w doręczeniu przesyłki Zleceniodawca musi zaznaczyć na liście przewozowym w obecności Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki podana przez Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniodawcę przesyłka jest zwracana do CMS Reklama Sp. z o.o. na jego koszt. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie CMS Reklama Sp. z o.o. . Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.
 16. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

§7

 1. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
 2. CMS Reklama Sp. z o.o. niema obowiązku archiwizacji plików graficznych.
 3. CMS Reklama Sp. z o.o. nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez klienta bez jego zgody bądź prośby
 4. CMS Reklama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane pliki graficzne.
 5. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji umieszczonych na stronach serwisu internetowego www.cmsreklama.pl lub korespondencjach z pracownikami spółki. CMS Reklama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją pliki oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
 6. Wszystkie dokonywane przez CMS Reklama Sp. z o.o. korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
 7. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierających błędy techniczne merytoryczne, ortograficzne lub inne które klient może zweryfikować poprzez przesłany plik do akceptacji.
 8. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

§8

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego do realizacji zlecenia, CMS Reklama Sp. z o.o. uwzględni te zmiany tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody, w miarę możliwości technicznych wykonania takich zmian. CMS Reklama Sp. z o.o. zastrzega sobie w tym przypadku możliwość zmiany ceny wykonania usługi.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie są wprowadzane powiadomieniem i dostępne w siedzibie CMS Reklama Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: http://cmsreklama.pl
 3. Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.