Regulamin

REGULAMIN

§1

 1. Firma CMS Reklama Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Macedońska 6/54, przyjmuje zlecenia na wykonanie usług, po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem,
  2. w przypadku pierwszego zlecenia – po opłaceniu faktury pro-forma,
  3. dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zleconych prac, których zapewnienie stanowi obowiązek Zleceniodawcy, w odpowiedniej formie i w uzgodnionym terminie,
  4. niezalegania z płatnościami wobec CMS Reklama Sp. z o.o lub w przypadku istnienia zaległości płatniczych – po otrzymaniu zgody właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.
 2. Zlecenia składane są przez Zleceniodawcę lub przez jego pełnomocnika poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub zamawiane na stronie internetowej www.cmsreklama.pl
 3. Zlecenia uważa się za przyjęte z chwilą zrealizowania przez Zleceniodawcę warunków określonych w ust. 1. Każde zamówienie jest potwierdzane przez CMS Reklama Sp. z o.o. w formie pisemnej w postaci zwrotnego email. CMS Reklama Sp. z o.o. może przyjąć zlecenie pomimo niespełnienia przez Zleceniodawcę powyższych warunków, o ile wyraźnie pisemnie to potwierdzi.
 4. Termin realizacji jest liczony od dnia złożenia i przejęcia zamówienia o ile nastąpiło to do godz. 11:00. W przypadku złożenia i przyjęcia zamówienia po godz. 11:00, termin realizacji jest liczony od dnia następnego.
 5. Jeśli zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy, aby kolorystyka wykonywanych wydruków była zgodna z jego wymogami zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć lub zamówić wydruk próbny, do którego zleceniobiorca jest zobligowany się dostosować.

§2

 1. Ceny i termin wykonania usługi są określane indywidualnie, po zapoznaniu się z treścią zlecenia, na podstawie aktualnego cennika CMS Reklama Sp. z o.o., w zależności od rodzaju zleconych prac i stopnia ich trudności i łącznej wielkości zamówienia.
 2. W przypadku zamówień nie przekraczających 1m2, klienta obowiązuje opłata minimalna za 1m2 wg cennika podstawowego.
 3. Firma CMS Reklama Sp. z o.o w wyjątkowych sytuacjach związanych z np. związanych z awarią parku maszynowego lub z przyczyn niezależnych może przesunąć termin realizacji zlecenia informując o tym zleceniodawcę za pomocą poczty email. Zleceniodawca zobowiązuje się za pośrednictwem poczty email do udzielenia odpowiedzi, czy akceptuje nowy termin wykonania usługi i czy w związku z opóźnieniem akceptuje nowy termin realizacji. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch godzin uważane będzie za potwierdzenie nowego terminu realizacji

§3

 1. Termin realizacji zleceń jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.
 2. Odbiór wykonanej pracy następuje w siedzibie Firma CMS Reklama Sp. z o.o lub w innym miejscu za zgodą obu stron, w ustalonym terminie poprzez spełnienie przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. potwierdzenia odbioru pracy poprzez złożenie podpisu na dokumencie odbioru przez osobę upoważnioną,
  2. dokonania zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub otrzymania faktury przelewowej z terminem płatności na złożone wcześniej zamówienie.
 3. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę wykonywanej usługi, praca może zostać wysłana poprzez firmę kurierską, bądź pocztą na koszt odbiorcy. W takim przypadku moment przekazania przesyłki przedstawicielowi firmy kurierskiej lub poczcie, traktuje się jako termin zrealizowania usługi. Pracę traktuje się jako odebraną przez Zleceniodawcę w terminie, ze wszystkimi konsekwencjami odbioru pracy określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności dotyczącymi obowiązku wniesienia płatności przez Zleceniodawcę.
 4. Firma CMS Reklama Sp. z o.o ma prawo wstrzymać wydanie pracy w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Zleceniodawcy, również z tytułów innych zleceń, do czasu ich zapłaty, co nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty za wstrzymane zlecenie.
 5. Odbiór zleconych prac oraz zapłata dokonywana jest w siedzibie CMS Reklama Sp. z o.o lub w indywidualnie ustalonym miejscu i terminie za obopólną zgodą stron.

§4

 1. Za wykonanie usługi Firma CMS Reklama Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT w dniu przyjęcia zlecenia, nie później jednak niż w dniu odbioru pracy lub po wykonaniu zlecenia w całości lub w części, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. Zleceniodawca akceptując postanowienia tego regulaminu upoważnia Firma CMS Reklama Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy oraz do wysłania faktury w wersji elektronicznej za pomocą poczty email.
 2. Zleceniodawca, dla którego cena wykonania usługi przekracza równowartość 500zł netto może zostać poproszony o wpłacenie przedpłaty, która staje się jednym z warunków uruchomienia realizacji zlecenia. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.
 3. Zapłata dokonywana jest przez Zleceniodawcę:
  1. gotówką przy odbiorze zlecenia,
  2. kartą płatniczą bądź kredytową,
  3. przelewem – w przypadku uwidocznienia takiego sposobu płatności na fakturze VAT. Zapłata przelewem dokonywana jest na konto CMS Reklama Sp. z o.o, którego dane uwidoczniono na fakturze sprzedaży.
 4. Nieodebranie pracy w terminie 7 dni od ustalonego terminu wykonania usługi lub odebranie bez podpisu na dokumencie odbioru uważane jest za zrzeczenie się wszelkich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do CMS Reklama Sp. z o.o.

§5

 1. Właścicielem serwisu internetowego oraz domeny www.cmsreklama.pl jest Firma CMS Reklama Sp. z o.o
 2. Korzystanie z serwisu online pod adresem www.cmsreklama.pl oraz składanie zamówień poprzez system poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zasady w nim zawarte i akceptuję ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz RODO.
 3. Firma CMS Reklama Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji o kliencie i jego zamówieniach wprowadzonych od momentu pierwszego zamówienia co jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.
 4. Strona internetowa, zwana również serwisem internetowym www.cmsreklama.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.cmsreklama.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy CMS Reklama Sp. z o.o. Wszystkie logotypy, skrypty, kody źródłowe, projekty graficzne, filmy, teksty, nazwy własne, formularze, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu CMS Reklama Sp. z o.o. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze CMS Reklama Sp. z o.o. bez zgody właściciela jest zabronione.

§6

 1. Reklamacji podlegają usługi wykonane bezpośrednio przez CMS Reklama Sp. z o.o.
 2. Usługi wykonane w CMS Reklama Sp. z o.o. podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy prac, przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom.
 3. W przypadku, gdy jakość dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału nie odpowiada właściwym wymogom stawianym przez CMS Reklama Sp. z o.o., CMS Reklama Sp. z o.o. ma prawo odmówić wykonania zlecenia. CMS Reklama Sp. z o.o. może jednak przyjąć zlecenie do realizacji, o ile Zleceniodawca pomimo ostrzeżeń przez CMS Reklama Sp. z o.o. oświadczy, że zlecenie ma być wykonane na jego ryzyko. W takiej sytuacji Zleceniodawcy nie przysługują wobec CMS Reklama Sp. z o.o. jakiekolwiek roszczenia o niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 4. Uszkodzenia powierzonego materiału wynikające z awarii sprzętu, zaników zasilania, wadliwego materiału itp., nie podlegają reklamacji, a zlecający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wynikajcie z tego straty przyjmuje na siebie i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń rzeczowych jak i finansowych.
 5. W przypadku zlecenia druku na materiale powierzonym Zleceniodawca zrzeka się prawa do jakiekolwiek reklamacji dotyczącej jakości i trwałości druku.
 6. Reklamacja może zostać przyjęta jedynie w formie pisemnej, po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:
  1. dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedzimy CMS Reklama Sp. z o.o.,
  2. złożenia pisemnej reklamacji w przewidzianym terminie.
  3. uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec CMS Reklama Sp. z o.o.
 7. Reklamację dotyczącą wad wykonanej pracy, należy zgłosić niezwłocznie przy odbiorze pracy, powstrzymując się od jej odbioru. Reklamację wad niewidocznych należy zgłosić w terminie 3 dni od dokonania odbioru pracy.
 8. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w wyżej wymienionych terminach, prawo Zleceniodawcy do zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń wygasa.
 9. W przypadku wykończeń niestandardowych, np. oczkowanie w odległości innej niż standardowa (50cm), innego podziału na bryty niż standardowy, innego prześwitu tunelu, innej szerokości zgrzewu itp. wszystkie informacje muszą znaleźć się w dodatkowych uwagach dotyczących zamówienia. W innym wypadku wydruki są wykonywane w standardowy sposób i roszczenia z tego tytułu nie mogą być powodem reklamacji.
 10. Reklamację zgłoszoną przy odbiorze pracy lub reklamację dotyczącą wad niewidocznych rozpatruje osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie reklamacji w CMS Reklama Sp. z o.o. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez tę osobę, Zleceniodawca może w terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia reklamacji, złożyć ponownie pisemną reklamację na adres siedziby CMS Reklama Sp. z o.o. Zasadność reklamacji rozstrzyga właściciel lub osoby decyzyjne przedsiębiorstwa w terminie 7 dni.
 11. W przypadku uznania reklamacji, CMS Reklama Sp. z o.o. wykona usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją, niezwłocznie po pisemnym rozpatrzeniu reklamacji. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do CMS Reklama Sp. z o.o.
 12. Po wyczerpaniu trybu składania reklamacji określonego w ust. 1 i 2, Zleceniodawca może odwołać się do sądu.
 13. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem i kartami charakterystyki materiału.
 14. Uszkodzenia przesyłki należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół powstałej szkody w obecności doręczyciela. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji CMS Reklama Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 3 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
 15. Opóźnienia w doręczeniu przesyłki Zleceniodawca musi zaznaczyć na liście przewozowym w obecności Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki podana przez Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniodawcę przesyłka jest zwracana do CMS Reklama Sp. z o.o. na jego koszt. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie CMS Reklama Sp. z o.o. . Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.
 16. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.
 17. CMS Reklama Sp. z o.o udziela na wykonane przez siebie osobiście usługi gwarancji na okres 12 miesięcy.
 18. Usługi wykonywane przez podwykonawców objęte są gwarancją udzielaną przez podwykonawcę na jego zasadach.
 19. Usługi wykonywane na materiałach powierzonych przez Zleceniodawce są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
 20. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z nieprawidłowej eksploatacji lub niezgodnej z przeznaczeniem materiału.

§7

 1. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
 2. CMS Reklama Sp. z o.o. niema obowiązku archiwizacji plików graficznych.
 3. CMS Reklama Sp. z o.o. nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez klienta bez jego zgody bądź prośby
 4. CMS Reklama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane pliki graficzne.
 5. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji umieszczonych na stronach serwisu internetowego www.cmsreklama.pl lub korespondencjach z pracownikami spółki. CMS Reklama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją pliki oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
 6. Wszystkie dokonywane przez CMS Reklama Sp. z o.o. korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
 7. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierających błędy techniczne merytoryczne, ortograficzne lub inne które klient może zweryfikować poprzez przesłany plik do akceptacji.
 8. CMS Reklama Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

§8

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego do realizacji zlecenia, CMS Reklama Sp. z o.o. uwzględni te zmiany tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody, w miarę możliwości technicznych wykonania takich zmian. CMS Reklama Sp. z o.o. zastrzega sobie w tym przypadku możliwość zmiany ceny wykonania usługi.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie są wprowadzane powiadomieniem i dostępne w siedzibie CMS Reklama Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.cmsreklama.pl
 3. Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.